بوسه بر عکست زنم ترسم که قابش بشکند.........
قاب عکس توست اما شیشه ی عمر من است..........