دلم نه عشق میخواهد و نه دروغ .... نه ادعای بزرگ و نه بزرگهای پر ادعا.... دلم یک فنجان قهوه داغ میخواهد و یک دوست ؛ که بشود با او حرف زد و بعد پشیمان نشد...