سارال:روستای خوش اب وهوانزدیک سنندج

 سانل:شبیه ومانند

 اهون:ارام.متین هم معنی میدهد

 سوما:اب دیده .اشک

 بریوان :به معنی دختر شیردوش.دختران همراه چوپان

 که زوان:کوه نورد.مردکوه.(شاخه وان

 دیاكو : نام اولین پادشاه سلسه ماد . پسر

روژینا : مانند روز . دختر

شاهو : نام رشته كوهی در كردستان . پسر

وریا : آگاه و بیدار